En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard

Att fyllas av den helige ande.
14e och sista delen av predikoserien ”Gör tron någon skillnad?”
Klas Eriksson predikar.
Global utblick. Kyrkkaffe.